Statut

STATUT STOWARZYSZENIA PROJEKTOWO-BADAWCZEGO „INSTYTUT DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH” UCHWALONY PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW 04.12.2010

Rozdział I
Przepisy ogólne

§1.

1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Projektowo-Badawcze „Instytut Działań Społecznych” – zwane jest w dalszej części statutu Stowarzyszeniem.
2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej: Stowarzyszenie „Instytut Działań Społecznych”.

§2.

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą
Szczerców.
2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§3.

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z dnia 31 lipca 2001 r. poz. zm.) i posiada osobowość prawną.

§4.

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą.

§5.

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania.

§6.

Stowarzyszenie ma prawo posługiwać się własnym znakiem organizacyjnym.

§7.

Stowarzyszenie może używać odznaki, legitymacji członkowskich oraz pieczęci.

 

Rozdział II
Cele i środki działania

§8.

Celami Stowarzyszenia są:

1. Wspieranie aktywności osób mających trudności na rynku pracy i zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności: osób niepełnosprawnych, niewykwalifikowanych, bezrobotnych, w wieku przedemerytalnym, kobiet, mieszkańców wsi.
2. Działanie w kierunku ograniczenia bezrobocia.
3. Współpraca z sektorem biznesu i tworzenie nowych miejsc pracy.
4. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób mających trudności ze znalezieniem pracy.
5. Wyrównywanie szans edukacyjnych osób mających trudności z dostępem do szkolnictwa.
6. Działanie na rzecz podniesienia świadomości społecznej na temat
różnych aspektów wykluczenia.
7. Działania integracyjne.
8. Badania naukowe związane z rynkiem pracy i zjawiskiem wykluczenia społecznego.
9. Wsparcie dla osób bezrobotnych noszących się z zamiarem założenia własnej działalności gospodarczej w obszarze małych i średnich przedsiębiorstw.
10. Promowanie uczestnictwa w kulturze osób zagrożonych wykluczeniem.

§9.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1. Tworzenie systemu informacji.
2. Wydawanie materiałów informacyjnych, szkoleniowych, publikacji.
3. Tworzenie platformy internetowej osób mających trudności ze znalezieniem pracy.
4. Tworzenie platformy internetowej umożliwiającej komunikację pomiędzy grupami osób społecznie wykluczonych, i wspomagającej realizację ich celów.
5. Badania rynku pracy.
6. Badania zjawiska wykluczenia społecznego.
7. Propagowanie idei zatrudniana osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy
8. Stworzenie bazy danych pracodawców gotowych do zatrudnienia osób niżej wykwalifikowanych.
9. Organizację szkoleń i konferencji dla osób mających utrudniony dostęp do rynku pracy.
10. Badania rynkowe i pomoc w tworzeniu biznesplanów dla osób noszących się z zamiarem podjęcia własnej działalności gospodarczej w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw.
11. Projekty mające na celu stworzenie nowych miejsc pracy.
12. Współpracę z placówkami oświatowymi.
13. Promowanie udziału osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w imprezach kulturalnych.
14. Organizację imprez kulturalnych.

 

Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia
ich prawa i obowiązki

§10.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na :
1. członków zwyczajnych
2. członków wspierających
3. członków honorowych

§11.

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać obywatel polski mającym pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawionym praw publicznych.
2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać cudzoziemiec niemający zameldowania za terytorium Polski.

§12.

1. Małoletni poniżej 16 lat może należeć do stowarzyszenia, jeśli wyrażą na to zgodę jego przedstawiciele ustawowi, nie może jednak korzystać z biernego i czynnego prawa wyborczego.
2. Małoletni w wieku 16-18 lat może należeć do stowarzyszenia oraz korzystać z biernego i czynnego prawa wyborczego, ale w składzie Zarządu Stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.

§13.

Członkiem wspierającym mogą zostać osoby fizyczne lub osoby prawne działające na rzecz Stowarzyszenia. Członkowie wspierający będący osobami prawnymi działają w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

§14.

Nabycie członkostwa następuje po złożeniu pisemnej deklaracji członkowskiej,
zaaprobowaniu jej przez Zarząd Stowarzyszenia oraz wpłaceniu wpisowego i składki rocznej.

§15.

Członkowie wspierający są przyjmowani do Stowarzyszenia w drodze uchwały Zarządu.

§16.

Osobom szczególnie zasłużonym w realizacji celów Stowarzyszenia może być nadana
godność członka honorowego. Godność tę nadaje Walne Zgromadzenie Członków.

§17.

Członek zwyczajny Stowarzyszenia posiada:
1. Prawo do pomocy w pokonywaniu barier (np. architektonicznych, mentalnych).
2. Czynne i bierne prawo wyborcze do Władz Stowarzyszenia.
3. Prawo uczestnictwa we wszystkich działaniach podejmowanych przez Stowarzyszenie.

§18.

Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek:
1. Czynnego uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia
2. Przestrzegania postanowień Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia
3. Regularnego opłacania ustalonej składki członkowskiej
4. Dbania o dobre imię Stowarzyszenia oraz propagowania jego celów.

§19

1. Członkowie wspierający i honorowi korzystają ze wszystkich praw członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
2. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu, i uchwał władz stowarzyszenia.
3. Członek honorowy jest obowiązany do przestrzegania statutu, i uchwał władz stowarzyszenia.
4. Członkowie honorowi zwolnieni są z obowiązku opłacania składek członkowskich.

§20.

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1. Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia zgłoszonej na piśmie Zarządowi.
2. Wykluczenia ze Stowarzyszenia decyzją Zarządu z powodu działań niezgodne z postanowieniami statutu bądź powszechnie przyjętymi normami współdziałania społecznego.
3. Wykluczenia ze Stowarzyszenia decyzją Zarządu z powodu zalegania w opłacaniu składek członkowskich za okres 1 roku.
4. Śmierci członka Stowarzyszenia.
5. Likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
6. Członkowi wykluczonemu decyzją Zarządu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Odwołanie rozpatrywane jest na najbliższym posiedzeniu Walnego Zgromadzenia Członków.

 

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§21.

Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zgromadzenie Członków
2. Zarząd
3. Komisja Rewizyjna

§22.

Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata.

§23.

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz uzupełniany jest w drodze kooptacji nie więcej niż 1/3 składu. W pozostałych przypadkach przeprowadzane są wybory uzupełniające.

§24.

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków. W skład Walnego Zgromadzenia Członków wchodzą członkowie zwyczajni Stowarzyszenia.

§25.

Posiedzenia Walnego Zgromadzenia Członków zwołuje Zarząd. Posiedzenia mogą być zwyczajne i nadzwyczajne.

§26.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia raz w roku jako zgromadzenie sprawozdawcze, a co trzy lata jako sprawozdawczo-wyborcze.

§27.

Nadzwyczajne posiedzenie Walne Zgromadzenia Członków zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia
1. z własnej inicjatywy
2. na żądanie Komisji Rewizyjnej
3. na żądanie ¼ członków zwyczajnych Stowarzyszenia

§28.

Zarząd podejmuje uchwałę o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków w ciągu 14. dni od złożenia wniosku o jego zwołanie lub pojawienia się potrzeby przeprowadzenia wyborów uzupełniających, wyznaczając jego termin w ciągu 45 dni od podjęcia uchwały.

§29.

O terminie Walnego Zgromadzenia Członków Zarząd ma obowiązek poinformować telefonicznie lub mailowo członków Stowarzyszenia co najmniej z dwutygodniowym wyprzedzeniem.

§30.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
1. uchwalanie kierunków działania Stowarzyszenia
2. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz podejmowanie
uchwał w przedmiocie absolutorium
3. wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej
4. uchwalanie wysokości składek członkowskich i wpisowego
5. podejmowanie uchwał w przedmiocie zmiany statutu i o rozwiązaniu
Stowarzyszenia
6. nadawanie członkostwa honorowego
7. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie wykluczania ze Stowarzyszenia z powodu działań niezgodne z postanowieniami statutu bądź powszechnie przyjętymi normami współdziałania społecznego lub zalegania w opłacaniu składek członkowskich za okres 1 roku.
8. podejmowanie uchwały we wszystkich innych sprawach wymagających decyzji.

§31.

1. Walne Zgromadzenie Członków podejmuje uchwały większością głosów w obecności co najmniej połowy członków.
2. W przypadku braku kworum Zarząd zwołuje drugi termin zebrania, na którym uchwały mogą być podejmowane bez względu na ilość obecnych.
3. Drugi termin Zarząd wyznacza na ten sam dzień, na który był wyznaczony pierwszy termin.

§32.

Walne Zgromadzenie Członków podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, chyba że biorący udział w zebraniu uchwalą, iż głosowanie ma być tajne.

§33.

1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 4-7 osób.
2. Każdorazowo przed rozpoczęciem kadencji Walne Zgromadzenie Członków podejmuje uchwałę w określającą liczbę członków Zarządu.
3. Zarząd wybiera spośród siebie Prezesa Stowarzyszenia, Wiceprezesa Stowarzyszenia, Sekretarza Stowarzyszenia oraz Skarbnika Stowarzyszenia.

§34.

Do kompetencji Zarządu należy:
1. kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia i reprezentowanie
Stowarzyszenia na zewnątrz
2. uchwalanie planu pracy Stowarzyszenia
3. zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia oraz udzielanie
pełnomocnictw do zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia
4. uchwalanie budżetu Stowarzyszenia
5. przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków
6. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do stowarzyszeń krajowych i zagranicznych
7. prowadzenie dokumentacji członkowskiej
8. zwoływanie Walnych Zebrań członków oraz ustalanie zasad uczestnictwa w tych obradach
9. przedstawianie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu.

§35.

1. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków
2. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa a w przypadku jego nieobecności lub wstrzymania się od głosu głos Wiceprezesa.

§36.

Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia odbywają się w miarę potrzeby, ale nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

§37.

1. Dokumenty w imieniu Stowarzyszenia może podpisywać jednoosobowo Prezes lub Wiceprezes Stowarzyszenia.
2. Do prowadzenia zwykłych spraw Stowarzyszenia upoważniony jest każdy członek Zarządu. Zarząd może też upoważnić innego członka Stowarzyszenia do prowadzenia danej sprawy.
3. W przypadku podejmowania działań przekraczających zwykłe sprawy Stowarzyszenia konieczna jest uchwała zarządu

§38.

Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, niebędących członkami Zarządu. Komisja rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.

§39.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia
2. składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu członków i stawianie wniosków o udzielenie absolutorium Zarządowi
3. przedstawienie Zarządowi uwag i wniosków dotyczących jego działalności oraz żądanie wyjaśnień.

§40.

Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności całego składu.

Rozdział V
Fundusze i majątek Stowarzyszenia

§41.

Stowarzyszenie ma prawo posiadania, nabywania i zbywania majątku ruchomego i nieruchomego, praw rzeczowych, otwierania kont bankowych.

§42.

Źródłami powstawania majątku Stowarzyszenia są:
1. składki członkowskie, wpisowe
2. darowizny, spadki, zapisy
3. dochody z działalności statutowej i gospodarczej
4. dochody z majątku ruchomego i nieruchomego
5. dotacje
6. subwencje

§43.

1. Umowy i inne zobowiązania z wyjątkiem przewidzianym w ust. 2. może podpisywać jednoosobowo Prezes lub Wiceprezes Stowarzyszenia.
2. W przypadku umów na kwoty powyżej 10 000 zł dla ważności oświadczeń z zakresu praw i obowiązków majątkowych wymagane jest zgodne współdziałanie i podpisy 2. osób spośród Zarządu: Prezesa, Wiceprezesa lub Skarbnika.

§44.

Wszelkie decyzje zmierzające do zmniejszenia majątku Stowarzyszenia wymagają
uchwały Zarządu

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§45.

Uchwały w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje
Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów przy obecności połowy
uprawnionych do głosowania członków.

§46.

Projekt uchwały w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia może być zgłoszony przez Zarząd, Komisję Rewizyjną lub grupę co najmniej ¼ członków zwyczajnych Stowarzyszenia

§47.

W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków powoła Komisję Likwidacyjną, która zgodnie z uchwalonymi wytycznymi przeprowadzi likwidację.

§48.

Uchwała rozwiązująca Stowarzyszenie określa przeznaczenie jego majątku i w tym
zakresie podlega zatwierdzeniu przez władzę rejestracyjną.